BGT, IMGEO , IMBOR versus ontwerp en revisie

Levering van Revisiegegevens

Op het ogenblik dat een uitbreiding of herinrichting van de openbare ruimte is uitgevoerd, volgt de oplevering. Hierbij draagt de projectleider het gebied weer over aan de beheerder(s). Voorheen was dit ook het moment dat de beheerder de revisie gegevens kreeg. Tegenwoordig moet de beheerder vaak wachten op de BGT of IMGEO, echter in de praktijk zit er vaak nog veel tijd tussen het moment van oplevering tot aan het moment dat de nieuwe situatie in de BGT is opgenomen. Voor sommige objecten staat een termijn van een half jaar. Je kunt je afvragen of dat goed is, of dat het wellicht eerder zou moeten, net als vroeger, zonder de BGT. Lastig allemaal. Hoe ga je hier nu op een goede manier mee om?

 

Waar hebben we het over?

Revisie gegevens kunnen omvangrijk zijn. Het gaat hier veel verder dan alleen BGT of IMGEO data, immers niet alle beheerobjecten worden hierin beschreven en bovendien is er nog veel aanvullende informatie over die objecten zoals opleveringsinspecties, gegevens van gebruikte materialen, herkomst en in sommige gevallen zelfs documentatie over installaties of het gebruik ervan. Wie denkt dat de BGT dit allemaal wel dekt, komt dus bedrogen uit.

 

Het kan anders én beter

De overdracht van revisie blijft een hekel punt. Dit moet niet alleen anders en beter, maar het kán ook. We moeten het alleen iets ander gaan organiseren. Een project ontstaat in fases en ook de aanleg zelf gaat in fases. De projectfasering gaat van innitiatie-, definitie-, ontwerp-, realisatie-, oplevering-, naar de nazorg-fase. En de realisatie van het project gaat van onder naar boven, van grondverbetering naar riool, naar infra, naar groeninrichting, etc. Moeten we wachten met het beschikbaar stellen van revisiegegevens totdat het laatste bankje is geplaatst en de feestelijke opening heeft plaatsgevonden? Ik zie veel kansen in de integratie van het (definitieve) ontwerp in het beheersysteem en het verwerken van revisiegegevens in het beheersysteem al lopende het project.

 

Een voorbeeld:

Een bekend fenomeen is de problematiek rondom de opleveringsinspectie van het riool. Dikwijls komt pas maanden na het uitvoeren van de inspectie het inspectierapport bij de beheerder op tafel. Als deze verwerkt moet worden blijken de putten en de strengen te zijn voorzien van put1, put2, put3, etc. De gegevensbeheerder moet dan achteraf het riool nog toevoegen aan het beheersysteem, de putten voorzien van een unieke putcode, deze putcodes vervolgens nog eens aanpassen in het inspectiebestand en dan inlezen. Dan pas kan de inspectie door de reguliere criteria van het beheersysteem worden geanalyseerd, immers de projectleider had niet de geautomatiseerde tools en moest het hebben van het doorspitten van een analoog inspectierapport. Foutfactoren te over zou je zo zeggen. Bovendien komen de ‘over het hoofd geziene’ fouten pas aan het licht als de feestelijke opening al is geweest. Hmm lastig.

Zak met geld verdwijnt in het riool

Zak met geld verdwijnt in het riool

Een mogelijke oplossing bij dit voorbeeld:

Als het rioolontwerp al in de ontwerpfase wordt opgenomen in het beheersysteem, kan de unieke code van de beheerder al tijdens de opleveringsinspectie worden gehanteerd. Bovendien kijkt de gegevensbeheerder ook nog even naar de inhoud. Een extra contróle momentje. Wanneer direct na het uitvoeren van de inspectie de gegevens in het beheersysteem worden ingelezen, dan gaat dat (op een enkele nieuwe put of streng na) in een keer goed. De resultaten zijn direct zichtbaar want daarvoor hoeft de projectleider niet zelf door de inspectierapportage te bladeren. Mocht uit de resultaten blijken dat er nog een ingreep nodig is, dan kan dit nog tijdens de realisatie uitgevoerd worden, voordat de definitieve infra (wegverharding enzo) is aangelegd.

 

Areaaluitbreiding / borging beheergelden

Als de beheerder de nieuwe onderhoudsbudgetten moet aanvragen, moet hij/zij aangeven welke arealen het volgende jaar moeten worden onderhouden. Nu kun je de projectleider vragen naar de ontwerptekeningen, maar wat zou het mooi zijn als deze informatie al beschikbaar is binnen het bestaande platvorm voor het beheer en onderhoud, het beheersysteem. Als de objecten vanuit het ontwerp alvast in het beheersysteem zijn geregistreerd, kan de beheerder direct al relevante gegevens koppelen en op voorhand een doorrekening maken (conform de reguliere maatregelen van beheer, en niet op de achterkant van een sigarendoos) van de cyclische maatregelpakketten op dit areaal. Zo maak je van je beheersysteem een soort van glazen bol; je kunt er al mee in de toekomst kijken.

 

De BGT denkt met u mee….

Sinds dit jaar (2017) biedt het BGT datamodel ook ruimte voor het opvoeren of intekenen van een (definitief) ontwerp. Dat is niet voor niets. Op deze wijze staat een ontwerp niet op zichzelf maar wordt direct ingepast in de werkelijke situatie. Hiermee wordt de foutfactor geëlimineerd. Bovendien is het vanuit de BGT mogelijk om de data al te ontsluiten naar de vele aangesloten informatiesystemen zoals bijvoorbeeld de interne GIS-Viewer of het gemeentelijke kaartportaal. Een platvorm wat al staat en dus niet om afzonderlijke technische oplossingen vraagt. Enkel een weergave van de toekomstige situatie versus de bestaande situatie. Dit kan ook gelden voor het beheersysteem van de openbare ruimte maar daarbij moet het koppelvlak wel de mogelijkheid bieden om BGT objecten met de status ‘ontwerp’ te kunnen tonen. (Een tip voor de leveranciers)

 

Een ontwerp behandelen alsof het er al is.

Deze nieuwe benadering staat nog in de kinderschoenen. Ik heb althans zelf nog niets meegekregen van een gemeente die hier al gebruik van maakt. Het is naar mijn idee wél de toekomst. Het kan de ontwerper enorm helpen dat nieuwe planontwikkelingen al volledig op basis van de uitgangspunten van beheer kunnen worden doorgerekend. Inzicht in toekomstige beheerkosten bepalen immers mede de haalbaarheid van het ontwerp. Met het beheersysteem heb je de tools al in huis. Gek dat je daar dan bij een ontwerp geen gebruik van maakt. Zo borg je de rekenmethodiek van het ontwerp, zijn de uitkomsten goed vergelijkbaar met het bestaande beheerareaal en fouten die bij handmatige doorrekeningen kunnen ontstaan worden hiermee uitgesloten. Deze nieuwe werkwijze voor zowel de BGT als voor het beheersysteem is dus in feite heel eenvoudig. ‘Behandel een ontwerp alsof het er al is’

 

Jacob Bijker, GEOPOSITIE